Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

17:17
4226 67b1 500
Reposted fromwowimtired wowimtired viaiblameyou iblameyou
brzoskvinia
17:17
3078 8fc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaadurowe adurowe
17:16

June 07 2017

19:37
3486 17f6 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viastonerr stonerr
brzoskvinia
19:35
3319 0d85

June 06 2017

08:21
0308 a310 500
Reposted fromidiod idiod viaiblameyou iblameyou
brzoskvinia
07:50
brzoskvinia
07:39
brzoskvinia
07:34
brzoskvinia
07:34
Reposted fromcorvax corvax viaSzczurek Szczurek
brzoskvinia
07:31
6029 b176
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaadurowe adurowe

June 01 2017

brzoskvinia
19:48
brzoskvinia
19:47
3784 20b9 500
Reposted frominstruMental instruMental viastonerr stonerr
brzoskvinia
00:45
Charles Bukowski

NIKT TYLKO TY

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam.
raz po raz będziesz lądował
w prawie niemożliwych
sytuacjach.
tamci raz po raz będą próbowali
podstępem, ukradkiem i
siłą
zmusić cię, żebyś uległ, dał za wygraną i (lub) po cichu umarł
w sobie.

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
i niewiele trzeba, żeby ci się to nie udało,
całkiem niewiele
ale śpiesz się, śpiesz się, śpiesz.
po prostu ich obserwuj.
słuchaj co mówią.
tym właśnie chcesz być?
istotą bez umysłu i serca?
chcesz jeszcze przed śmiercią
zaznać śmierci?

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
a wart jesteś uratowania.
niełatwo będzie zwyciężyć w twojej wojnie
ale jeśli w ogóle coś warto wygrać
to właśnie ją.

pomyśl o tym.
pomyśl, jak siebie uratować.
siebie z ducha.
siebie z brzucha.
śpiewającego, magicznego
pięknego siebie.
uratuj go.
nie wstępuj do klubu martwych duchem.

pielęgnuj siebie
z humorem i gracją
a w końcu
jeżeli zajdzie potrzeba
rzuć własne życie na szalę
i mniejsza o to, jakie masz szanse, mniejsza o 
cenę.

tylko ty sam możesz się 
uratować

zrób to! zrób!

a wtedy dokładnie zrozumiesz, o czym
mówię.
brzoskvinia
00:44
4742 c421
Reposted fromtfu tfu viakrzysk krzysk
brzoskvinia
00:44
2426 a054
Reposted fromfrotka frotka viakrzysk krzysk
brzoskvinia
00:43
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapoppyseed poppyseed
brzoskvinia
00:43
1385 e499 500
Reposted fromsosna sosna viaucieknijmi ucieknijmi
brzoskvinia
00:42
5593 b696
Reposted fromlmn lmn viastonerr stonerr
00:40
4871 6d3f 500

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl