Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

14:52
14:51
6732 2a4b 350
Reposted fromemcu2 emcu2 vianevermorefuckit nevermorefuckit
brzoskvinia
14:46
6673 8503 350
Reposted fromspring-flow spring-flow viaucieknijmi ucieknijmi
14:45
Kreatywność po­lega na zapomnieniu zasad
— (via ckkd87)
brzoskvinia
14:44
4739 9b2b 350
Reposted fromrol rol viaShittyKitty ShittyKitty
brzoskvinia
14:43
forbidden knowledge
Reposted fromSirenensang Sirenensang viabiianca biianca
14:43
9658 14f8 350
14:42
4273 5957 350

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik viabiianca biianca
brzoskvinia
14:42
brzoskvinia
14:41
5511 962b 350
Reposted fromjestemzero jestemzero viabiianca biianca
brzoskvinia
14:40
7585 04d6 350
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabiianca biianca
brzoskvinia
14:39
2957 38e8
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viabiianca biianca
brzoskvinia
14:39
2188 5242 350
brzoskvinia
14:39

June 28 2017

brzoskvinia
22:01
1988 3dc2 350
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viastonerr stonerr
brzoskvinia
21:56
Reposted frommefir mefir viasatyra satyra

June 22 2017

brzoskvinia
20:40
7991 eac2 350
Reposted fromwronia wronia viaShittyKitty ShittyKitty
brzoskvinia
20:35
Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno uczucie, nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, może to nie mistrzostwo świata, ale blisko.Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest niepotrzebna - trafiłeś do nieba za życia.
— William Wharton
Reposted fromyourtitle yourtitle viastonerr stonerr

June 20 2017

brzoskvinia
20:35
7069 d035 350
Reposted fromkrzysk krzysk viasatyra satyra

June 19 2017

brzoskvinia
16:03
3843 bcaa 350
Reposted fromtfu tfu viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl