Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

20:29
0469 5a9b 350
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
20:29
9184 f27f 350
Reposted frominto-black into-black viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
20:29
1324 1280 350
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
20:27
4492 c10e 350
Reposted fromspring-flow spring-flow viaadurowe adurowe
20:27
7817 ed57 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viaadurowe adurowe
20:26
5010 2ea2 350
Reposted fromtosiaa tosiaa viaadurowe adurowe
20:26
3344 ae32 350
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastonerr stonerr
20:25
3696 ca4b 350
Reposted fromnazarena nazarena viastonerr stonerr

June 15 2017

19:08
3995 af96 350
Reposted frombukazla bukazla viapimpmyheart pimpmyheart
19:06
9013 6ee5 350
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapimpmyheart pimpmyheart
19:06
8406 ae1e 350
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapimpmyheart pimpmyheart
19:06
2473 9d75 350
Reposted fromkarahippie karahippie viapimpmyheart pimpmyheart
19:05
2237 0266 350
Reposted fromstarryeyed starryeyed viapimpmyheart pimpmyheart
19:05
1303 a896 350
19:03
19:03
Winston zaczął się zastanawiać, czy w wymazanej przeszłości leżenie w łóżku w chłodzie letniego wieczoru było czymś normalnym; czy kobieta i mężczyzna mogli leżeć razem tak nago, kochać się, kiedy tylko zapragną, rozmawiać, o czym tylko chcą, nie czując żadnej potrzeby, aby wstać - czy wolno im było po prostu tak leżeć i słuchać cichych dźwięków płynących zza okna? Chyba niemożliwe, żeby taka słodka bezczynność była kiedykolwiek dozwolona!
— George Orwell, "Rok 1984"
Reposted fromwindingroads windingroads viaphilomath philomath
19:02
0767 2cb6 350
Reposted frommontak montak viaiblameyou iblameyou
19:01
6157 3898 350
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaiblameyou iblameyou
18:59

June 09 2017

16:58
7655 d1b5 350
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl