Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2017

00:58
6088 6736 350
Reposted fromMalikor Malikor viaZircon Zircon

August 27 2017

19:45
1770 c343 350
Reposted fromteijakool teijakool viabiianca biianca
19:43
5334 ccac 350
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaZircon Zircon
19:42
19:42
7537 ee14 350
Reposted fromknwk knwk viaZircon Zircon

August 26 2017

16:39
6492 901f 350
Reposted fromtfu tfu viathe-devil the-devil

August 18 2017

21:49
4804 2933 350
21:46
6618 1ed5 350
Reposted fromzrazik zrazik viastonerr stonerr

August 15 2017

23:14
8149 192e 350
Reposted fromLittleJack LittleJack viakrzysk krzysk
23:14
1168 f2d5 350
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
23:13
9540 c878 350

August 14 2017

20:56
I like art, and by art I mean music, poetry, sex, paintings, the human body, literature… All of this is art to me.
— Hunter Reveur   (via yoursly)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
20:55
5519 aaec 350
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaLonePoProstu LonePoProstu
20:54
4138 b3aa 350
Reposted fromelegy elegy viaLonePoProstu LonePoProstu
20:54
1767 d605 350
Reposted fromelegy elegy viaLonePoProstu LonePoProstu

August 13 2017

15:27
6567 0827 350

creatingaquietmind:

Pianobell is an innovative approach to an old doorbell which allows your visitors to perform a short piece of music to get your attention.

15:26
Całowanie jest najlepszym zmysłowym wynalazkiem ludzkości. Wargi, miękkie, duże, drobne, tańczący wewnątrz nich język, wymiana śliny i powietrza, ukąszenia podburzające krew, ssanie, lekkie trącanie kącików ust i to tętno szalejące w czaszce, topienie się skóry między udami, skurcze ścianek wilgotnego wnętrza, niecierpliwe łaskotanie powyżej. Nie możesz być bardziej w tu i teraz. Czekasz. Czujesz. Potrzebujesz.
— Myślenie jest erotyczne - Obrazki.
Reposted fromimaybebad imaybebad viastonerr stonerr
15:25
7368 8d7d 350
144p vs 1080p
Reposted fromsommteck sommteck viakrzysk krzysk
15:24
0850 31a8 350
Reposted fromzelbekon zelbekon viakrzysk krzysk
15:24
7336 8fea 350
Reposted fromdesinteressement desinteressement viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl